Ho ra máu – Dấu hiệu không riêng của lao phổi.

Ho ra máu là một dấu hiệu không đặc hiệu liên quan tới nhiều bệnh phổi – phế quản